Gira el teu dispositiu per visualitzar aquesta web.

Si veieu aquesta pantalla a l'ordinador, proveu de reduir el zoom.

Avís legal

Avís legal

Identitat del responsable: FUNDACIÓ TEATRE LLIURE – TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA, en endavant, el TLL. 
NIF/CIF: G-58658931
Adreça: Plaça Margarida Xirgu 1 (08004), Barcelona
Correu electrònic: info@teatrelliure.com
Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya el dia 29/11/1988 amb el número 409.

El TLL es compromet processar la informació dels usuaris i clients amb plenes garanties, i a acomplir els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i l’ús de les dades personals dels usuaris.
Així, doncs, aquest web acompleix rigorosament la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com a Reglament de desenvolupament de l’LOPD. També acompleix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic (LSSICE o LSSI).

Accés a la pàgina web i ús

Accés a la pàgina web
Els usuaris poden accedir de manera gratuïta i lliure a la pàgina web. En el cas de productes o serveis que requereixin pagament, el TLL ha d’informar els usuaris de quines en són les condicions particulars.
En general, l’accés a la informació i les utilitats de la pàgina web no exigeix el registre previ de l’usuari. Tanmateix, els usuaris poden demanar, emplenant els formularis corresponents, que se’ls trameti informació i publicitat sobre el TLL (per exemple, butlletins de notícies). Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades de caràcter personal comunicades en els formularis són pròpies i certes. Els usuaris són els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que facin, i dels perjudicis que l'ús de la informació facilitada pugui causar al TLL o a tercers. De la mateixa manera, els usuaris es comprometen a notificar al TLL qualsevol canvi que es produeixi en relació amb la informació i les dades personals comunicades.
El TLL es reserva el dret a interrompre l'accés a la pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, sia per motius de seguretat, control, manteniment, errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. La interrupció pot tenir caràcter temporal o definitiu, cas en què la circumstància s’ha de comunicar als usuaris. Així, doncs, no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la pàgina web en el cas que es produeixin les causes esmentades, de manera que en cap cas no es poden exigir responsabilitats al TLL en aquest sentit.

Ús de la pàgina web
Pel fet de fer ús de la pàgina web del TLL, qualsevol persona ús esdevé usuària i accepta que l’ús que faci és responsabilitat seva en exclusiva.
Els usuaris es comprometen a utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que el TLL els posa a disposició en la pàgina web d’acord amb aquestes condicions generals i amb la legislació vigent, i es compromet a fer-ne cap ús per a activitats contràries a la llei, al a moral o a l’ordre públic.
El TLL posa els Continguts de la pàgina web a disposició dels usuaris com a informació pròpia o, si escau, de tercers. Per tant, el TLL posarà els mitjans raonables que tingui a l’abast perquè els Continguts inclosos en la pàgina web siguin exactes i estiguin al dia.
Els menors d'edat que vulguin fer ús d'aquesta pàgina web han de tenir el permís dels pares o tutors, els quals, en qualsevol cas, responen dels actes dels menors. Tanmateix, el TLL garanteix la protecció del menor pel que fa als Continguts adreçats especialment al públic familiar.

Informació sobre els enllaços “links”
Les pàgines d’internet del TLL poden contenir enllaços (links) a pàgines de tercers. Així, doncs, TLL no pot assumir cap responsabilitat pel contingut que hi aparegui. Els actes de transmissió, distribució, cessió, reproducció, magatzematge o comunicació pública total o parcial ha de tenir el consentiment exprés del TLL.
En compliment de les disposicions dels Articles 11 i 16 de la LSSICE; el TLL es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada, o, si cal, en el bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. Posat cas que a l’usuari li sembli que hi pot haver algun contingut que pertanyi a aquesta categoria, ho ha de notificar de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Renúncia i limitació de la responsabilitat
Els usuaris són responsables dels dany si perjudicis de tota mena que el TLL o tercers pateixin de resultes de l’incompliment de qualsevol de les disposicions d’aquest Avís Legal o, si és el cas, de les condicions de venda, política de privacitat i altres condicions legals aplicables.
El TLL no es fa càrrec dels danys i perjudicis que es produeixin en els equips informàtics dels usuaris o de tercers com a conseqüència de l’accés a la pàgina web, atès que l’accés no comporta en cap cas l’obligació de TLL de controlar que no hi hagi virus, cucs o altres elements informàtics nocius.
El TLL no es fa càrrec dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers que estiguin connectats a la pàgina web i, per tant, tampoc no se’n fa dels danys derivats de la il·licitud, qualitat, des actualització, manca de disponibilitat, error o inutilitat dels mateixos.

Informació relativa a la Propietat Intel·lectual i Industrial
Tots els continguts de la pàgina web, entenent-se com a tals, i a tall només d’exemple, els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, els signes distintius o logotips, les marques, els noms comercials, la tecnologia, el programari, els enllaços i la resta de continguts audiovisuals o de so, i també el disseny gràfic i els codis fonts (en conjunt, “els Continguts”) són propietat intel·lectual del TLL o, si és el cas, de tercers, tret que s’especifiqui el contrari.
Els usuaris han de respectar en tot moment la totalitat dels drets de propietat intel·lectual i industrial vinculats a la pàgina web, de titularitat del TLL o de tercers.
Se’n prohibeix expressament la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o utilització de tota mena, per qualsevol mitjà o procediment, excepte que hi hagi una autorització legal; és a dir que el titular dels drets corresponents hi hagi consentit. Per a l’ús autoritzat els Continguts de la pàgina web, amb finalitats només informatives o pedagògiques, els usuaris es poden adreçar a info@teatrelliure.com. Tanmateix, els usuaris poden visualitzar els Continguts i obtenir-ne una còpia privada temporal per fer-ne un ús exclusiu personal i privat en els seus sistemes informàtics; sempre que no sigui amb la finalitat de dur a terme activitats de caire comercial o professional o amb finalitats de distribució, modificació, alteració o descompilació.

Protecció de dades personals
Les dades de caràcter personal rebudes dels usuaris es tracten de manera confidencial, amb compliment adequat i constant de les disposicions contingudes en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (en endavant, la “LOPD”), i també en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de l’LOPD; i, a partir del 25 de maig del 2018, el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/45/CE, i en qualssevol altres normes vigents o futures que es promulguin sobre la matèria.
El TLL es compromet a tractar les dades de caràcter personal d’acord amb les instruccions dels usuaris que les hagin proporcionades, i a no aplicar-les ni utilitzar-les amb finalitats diferents. També es compromet a no comunicar-les, ni tan sols per a conservació, a d’altres persones; tret que la part en qüestió hi hagi consentit de manera prèvia i expressa. A més, el TLL es compromet a adoptar i aplicar les mesures tècniques i organitzatives adients per garantir un nivell de seguretat que n’eviti l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades, d’acord amb les disposicions de l’article 32 de l’RGPD.
Per a més informació, consulteu la nostra Política de Privacitat.

Legislació aplicable i jurisdicció
Aquest Avís Legal resta subjecte a la legislació espanyola vigent i aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pugui derivar de l’accés a la pàgina web, els usuaris i el TLL es comprometen a sotmetre’s als jutjats competents.