Turn your device to visualize this web.

If you see this screen on your computer, try zooming out.

sale conditions

tickets

L'adquisició d'una entrada, abonament o invitació del Teatre Lliure (en endavant, entrada) representa l'acceptació de les condicions següents:

1. L'entrada disposa de diferents mesures de seguretat. No obstant això, l'Organització no garanteix la seva autenticitat si no ha estat adquirida en algun dels punts oficials de venda. Tota entrada esmenada, trencada, sospitosa de falsificació o adquirida il·lícitament autoritzarà l'Organització a privar l'accés al seu portador. En aquests casos, l'Organització declina tota responsabilitat.
2. És condició per a l'admissió disposar de l'entrada completa i en bon estat. L'entrada s'haurà de conservar fins a la sortida del recinte.
3. L'Organització es reserva el dret de modificar, si les circumstàncies ho exigeixen, les dates, els horaris, els programes o els intèrprets anunciats, com també de decretar la suspensió de l'espectacle. Una vegada adquirida l'entrada no podrà ser canviada, ni el seu import retornat, excepte per cancel·lació de l'esdeveniment, cas en què l'Organització es compromet a la devolució del seu import. No obstant això, en el cas d’admetre qualsevol canvi d’entrades per causes no imputables a l’Organització, aquesta es reserva el dret de cobrar un càrrec en concepte de despeses de gestió de canvi.
4. Com a norma general, no serà permesa l'entrada de públic a la sala durant la interpretació de les obres. És potestat de l'Organització permetre l'entrada al recinte un cop començat l'espectacle.
5. L'Organització es reserva el dret d'admissió. El portador d'aquesta entrada es compromet a complir els requisits i les condicions de seguretat del recinte. L'Organització no es fa responsable de la utilització indeguda de les instal·lacions.
6. El portador de l'entrada es compromet a ser respectuós amb els artistes i el personal del recinte, com també a desconnectar els telèfons mòbils i tot tipus d'alarmes abans d'accedir al recinte, i a no menjar, beure o fumar a l'interior. També es prohibeix l'entrada d'animals, excepte els gossos d'assistència.
7. L'Organització es reserva tots els drets d'imatge i de propietat intel·lectual de l'espectacle. Es prohibeix fer fotografies, amb o sense flaix, filmar o enregistrar, com també l'entrada al recinte amb qualsevol objecte o producte que l'Organització consideri perillós o que estiguin prohibits per la normativa vigent.  A aquests efectes, el portador de l'entrada autoritza l'Organització a efectuar, d'acord amb la Llei, les revisions o registres de persona i tinences necessaris per tal de verificar que es compleixen les condicions d'accés.
8. L'Organització no es farà responsable de les pèrdues, robatoris, deterioraments, danys o perjudicis causats al portador o als seus objectes personals durant l'estada al seu recinte.
9. Qualsevol reclamació relacionada amb la realització, suspensió, modificació o anul·lació de l'espectacle, s'haurà d'adreçar a l'Organització amb la presentació d'aquesta entrada.
 

season tickets

Condicions generals dels abonaments:

1. Les entrades dels abonaments s’han d’utilitzar durant la temporada corresponent a l’abonament. Fins a 2 entrades per cada espectacle.
2. El Teatre Lliure no garanteix les localitats dels espectacles: es recomana fer les reserves amb prou antelació.
3. Les entrades comprades o reservades amb els Abonament Espectador es poden retornar o canviar fins a 48 hores abans de l’inici de la funció sense cap càrrec de gestió.
4. Les entrades comprades amb els Passis es poden canviar fins a 48 hores abans de l’inici de la funció amb un càrrec de gestió per a cada enterada canviada
5. Les funcions i espectacles inclosos als abonaments poden patir algun canvi durant la temporada. En cas de cancel·lació d’alguna funció o espectacle, les entrades adquirides amb l’abonament seran retornades per poder ser utilitzades en qualsevol altre espectacle disponible de la temporada vigent.